Algemene voorwaarden verhuur

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door "Djunes" met huurders gesloten en betreffen de genoemde apparatuur in de bijlage.  Als enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige deel van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling dat deze wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder : Djunes Huurder : De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur of materiaal huurt.  Apparatuur : Alle (elektrische) apparatuur op het gebied van audiovisuele- en belichtingstechniek en overige apparatuur en materiaal die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij de voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmateriaal.

3. Huurperiode

De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. Hierbij geldt een minimale huurperiode van één dag. De huurperiode vangt aan op het tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle en retour apparatuur/materieel. Wanneer de huurtermijn wordt overschreden, worden er extra kosten in rekening gebracht. Elke overschreden termijn wordt berekend per dag. Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden wordt het totale huurbedrag, inclusief de extra huurdagen, verhoogd met 25%. Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht wordt één maand huur in rekening gebracht en zal het aankoopbedrag van de apparatuur in zijn geheel verhaald op de huurder.

4. Borg

Voor de losse verhuur van DJ apparatuur rekenen wij borg. 
Verhuurbedrag Borg
50-100 €100,-
100-150 €150,-
150-200 €200,-
200-300 €250,-
300-500 €300,-
500-700 €400,-
700-1000 €500,-
Boven 1000 Wordt bepaald bij het maken 
van de offerte
 

5. Tarieven en betalingscondities 

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuur-tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De verhuurprijzen luiden in EURO en zijn exclusief BTW (21%). Betalingen dienen plaats te vinden conform de betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij wanbetaling zal een incassobureau worden ingeschakeld, de bijkomende kosten zijn voor rekening van de huurder.

6. Verantwoordelijkheid

•    •    Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de met djunes in de Overeenkomst omschreven Opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.
•    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een Overeenkomst door djunes uitgevoerde Opdracht.
•    Opdrachtgever zal djunes op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de Opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet bereiken van de locatie, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op djunes.
•    Indien djunes op weg naar de Opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Djunes zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

De Opdrachtgever garandeert het volgende:
•    •    In het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of Zaken van djunes.
•    Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met djunes voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
•    De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
•    Indien van toepassing is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije groepen van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van Opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Djunes kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.
•    Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
•    Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum Opdracht door Opdrachtgever aan djunes zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door djunes worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door djunes extra kosten in rekening worden gebracht.
•    Tenminste 14 dagen voor datum Opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan djunes zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht kan er een extra sjouwtoeslag door djunes rekening worden gebracht.
•    Parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever en worden achteraf gefactureerd of verrekend met de borg.
•    Kosten voor overtocht op een boot zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door djunes in rekening worden gebracht.
•    Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor Zaken, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met Zaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.
•    Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in Artikel 6 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op djunes.
•    De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: a. Crew recht heeft op voldoende consumpties voor rekening van Opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
•    Opdrachtgever voorziet de crew van djunes van een gezonde maaltijd als zij voor 17.00 aanwezig moeten zijn en afgesproken is dat een technicus aanwezig is gedurende het evenement.
•    Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de crew ten tijde van de uitvoering van de Opdracht.
•    Indien de apparatuur niet de volgende dag opgehaald kunnen worden maar alleen ’s avonds of ‘s nachts dan rekenen wij een extra toeslag van €75,- exclusief 21% btw.
•    Indien op het afgesproken tijdstip van bezorgen en/of ophalen niemand op locatie aanwezig is om de deur open te doen rekent djunes €30,- exclusief 21% btw per uur voor het wachten. Dit wordt per kwartier verrekend met de borg of achteraf gefactureerd.
•    Indien apparatuur buitensporig vies retour komt, brengen wij hier schoonmaakkosten voor in rekening a €30,- per uur exclusief btw. Dit wordt per kwartier verrekend met de borg of achteraf gefactureerd.
•    Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een Opdracht te garanderen, is djunes gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met djunes in de Overeenkomst genoemde vergoeding.

7. Reserverings-annulering

Indien huurder bij de verhuurder een boeking heeft geplaatst voor het huren van apparatuur, kan deze reserveringen tot 30 dagen voorafgaand aan de boeking kosteloos geannuleerd worden. In een periode korter dan 30 dagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit is voor de boeking die djunes gemist heeft omdat djunes voor de desbetreffende datum de apparatuur vastgehouden heeft.

Indien de huurder niet binnen de betalingstermijn de betaling heeft voldaan, dan heeft de verhuurder het recht om eenzijdig te annuleren waarbij de huurder het volledige bedrag verschuldigd blijft aan de verhuurder. Dit voor de gemaakte voorbereidingskosten en voor de boeking die djunes mist omdat djunes voor de desbetreffende datum de apparatuur vastgehouden heeft. Djunes zal een mogelijke eenzijdige annulering tijdig aankondigen en de klant de mogelijkheid geven om dit te voorkomen. Djunes zal dit alleen in uiterste gevallen toepassen wanneer een klant niet meer reageert en/of zich niet aan gemaakte afspraken houdt. 

8. Legitimatieplicht

Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs en recent bankafschrift te laten zien. Daarnaast vragen wij u om een recent bankafschrift en het tonen van de bijhorende bankpas. Nieuwe klanten dienen de eerste bestelling vooraf per overschrijving bank/giro te betalen.

9. Gebruik

De huurder zal de apparatuur en het materiaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd.

10. Verbod onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

11. Vervoer

Indien van toepassing is zelf vervoer van de gehuurde apparatuur is geheel voor risico en rekening van de huurder.

12. Schade

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

13. Verduistering

Alle schade die voortvloeit uit verduistering wordt gemeld bij de politie en alle overheidsinstanties. Indien er geen politieonderzoek volgt behouden wij het recht zelfstandig onderzoek te doen en ieder ander aan te houden en over te dragen.

14. Verzekeringen

Djunes is niet aansprakelijk voor schade aan de verhuurde apparatuur of gevolgschade; de huurder is hiervoor aansprakelijk. In geval van verlies, diefstal of schade dient de huurder:
- Djunes binnen 1 dag telefonisch in te lichten
- In geval van verlies of diefstal tevens aangifte te doen bij de politie
- Djunes is niet verantwoordelijk voor het verlies van data.
.