Algemene voorwaarden artiesten

Hier vindt u de algemene voorwaarden van djunes. Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarde dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan:
 1. Onder “djunes” : Frank Music, gevestigd te Noordwijk en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 27352778.
 2. Onder “Opdrachtgever” : de (rechts)persoon die Opdracht verleent aan djunes tot het engageren van artiesten en/of musici en/of het verhuren van apparatuur en/of het organiseren van een evenement of festiviteit.
 3. Onder “Artiest” : de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens djunes heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan een diskjockey en/of artiest en/of musicus en/of presentator, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen en/of degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de onder Artikel 1. onder 2. bedoelde evenementen of festiviteiten.
 4. Onder opracht “Opdracht” : de door de Opdrachtgever aan djunes verstrekte Opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen van artiesten en/of het verhuren en/of het in bruikleen geven van Zaken en / of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de Overeenkomst.
 5. Onder “Overeenkomst” : de tussen djunes en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst tot Opdracht.
 6. Onder “Partijen” : alle betrokken partijen, te weten Artiest, djunes en Opdrachtgever.
 7. Onder “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor djunes en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers en/of Artiest meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.
 8. Onder “Zaken”, de door djunes voor het uitvoeren van de Opdracht gebruikte Zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan de Opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven Zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, podiumdelen e.d.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en Overeenkomsten met djunes.
 2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door djunes schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Bij sommige Opdrachten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen in dat geval bij de Overeenkomst verstrekt worden.
 4. Deze voorwaarden worden door djunes bij de verstrekking van een offerte en bij de bevestiging van een Opdracht digitaal per e-mail verzonden aan Opdrachtgever in de vorm van een hyperlink naar een digitale versie van deze voorwaarden in de offerte dan wel de bevestiging van een Opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.djunes.nl.
 5. Indien en voor zover bij Overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten en offertes

 1. Alle offertes van djunes, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheid die staat vermeld op de offerte
 2. Door ondertekening van de offerte gaat Opdrachtgever een Overeenkomst aan met djunes inzake de Opdracht genoemd in de offerte. Opdrachtgever en djunes hebben in deze Overeenkomst in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende Artiest(en), datum en tijdstippen Opdracht, vergoeding, locatie en overige dienstverlening.
 3. Djunes en Opdrachtgever zijn gebonden nadat Opdrachtgever de offerte inzake de Opdracht voorziet van handtekening en als zodanig aan djunes retourneert, per e-mail.
 4. Eventueel na ondertekening van de offerte te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake de Opdracht zijn slechts van kracht indien deze door djunes en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Opdrachtgever heeft het recht om binnen het daarvoor overeengekomen aantal dagen (afkoelingsperiode) kosteloos de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, mits de boeking niet plaatsvindt binnen 4 dagen. De afkoelingsperiode is afhankelijk van het aantal dagen tot de boeking op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en wordt op de offerte vermeld. Het aantal dagen tot de boeking en de bijbehorende bedenktijd luiden als volgt: meer dan 30 dagen: 7 dagen bedenktijd; 22 tot en met 30 dagen: 4 dagen bedenktijd; 15 tot en met 21 dagen: 3 dagen bedenktijd; 9 tot en met 14 dagen: 2 dagen bedenktijd; 5 tot en met 8 dagen: 1 dag bedenktijd; minder dan 5 dagen: geen bedenktijd. Indien Opdrachtgever niet binnen de afkoelingsperiode na het versturen van de ondertekende Offerte per e-mail of fax de Overeenkomst heeft geannuleerd is de Overeenkomst bindend.
 6. Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Overeenkomst definitief tot stand gekomen en zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht.
 7. Opdrachtgever en djunes erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 8. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 9. Beeldmateriaal (mondeling, telefonisch, via e-mail verstrekt of op de website vermeld) van djunes met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de Opdracht worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Djunes garandeert echter niet dat alle offertes en producten volledig met het gegeven beeldmateriaal et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

 1. Djunes zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.
 2. Djunes is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst derden (externe leveranciers) in te schakelen. Hoewel deze derden zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan djunes niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. djunes verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door handelen of nalaten van door djunes ingeschakelde derden naar beste kunnen op te lossen. Hiermee wordt o.a. het regelen van een gelijkwaardige vervanging van Artiest bij ziekte van de in de Overeenkomst beschreven Opdracht bedoeld.
 3. Indien op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend. Hiermee wordt o.a. verlenging van de Opdracht bedoeld.
 4. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geeft Opdrachtgever geen recht op korting op het de in Overeenkomst afgesproken vergoeding.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. Artiest is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle Zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde Zaken door djunes en/of de Opdrachtgever zullen worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met djunes, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet overeengekomen Opdracht.
 3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de met djunes in de Overeenkomst omschreven Opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een Overeenkomst door djunes uitgevoerde Opdracht.
 5. Opdrachtgever zal djunes op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de Opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op djunes
 6. Indien Artiest op weg naar de Opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
 7. De Opdrachtgever garandeert het volgende:
  A. In het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of Zaken van de Artiest en/of djunes.
  B. Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met djunes voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
  C. De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
  D. Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije groepen van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van Opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Djunes kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.
  E. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
  F. Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum Opdracht door Opdrachtgever aan djunes zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door djunes worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door djunes extra kosten in rekening worden gebracht.
  G. Tenminste 14 dagen voor datum Opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan djunes zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht kan er een extra sjouwtoeslag door djunes rekening worden gebracht.
  H. Parkeerkosten zijn voor rekening van djunes.
  I. Kosten voor overtocht op een boot zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door djunes in rekening worden gebracht.
  J. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor Zaken, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met Zaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.
 8. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in Artikel 5 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op djunes.
 9. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: a. Artiest en crew recht heeft op voldoende consumpties voor rekening van Opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
 10. Opdrachtgever voorziet de crew en/of artiest(en) van djunes van een gezonde maaltijd als zij voor 19.00 aanwezig moeten zijn.
 11. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest ten tijde van de uitvoering van de Opdracht.
 12. Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een Opdracht te garanderen, is djunes gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met djunes in de Overeenkomst genoemde vergoeding.
 13. Indien de Opdracht beperkt is tot de artistieke prestatie van een Discjockey als Artiest dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan: - Een geluidsset met voldoende vermogen voor het verwachte gastenaantal;
  - Twee CD spelers, type Pioneer CDJ-2000 NXS2. Andere merken uitsluitend in overleg;
  - Een DJ mengpaneel, type Pioneer DJM 900NXS2. Andere merken uitsluitend in overleg;
  - Een microfoon, type Shure SM58;
  - Monitor minimaal 12".
  - De apparatuur dient goed werkend en reeds aangesloten te zijn.
  - Voor sommige items gelden aanvullende eisen.

Artikel 6. Overlast

 1. Djunes is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van maximum aantal decibel aan geluid.
 2. Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de Opdrachtgever direct de Artiest en/of djunes in te lichten ten einde passende maatregelen te treffen.
 3. Djunes is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake overlast de Opdracht te annuleren of op te schorten.

Artikel 7. Prijzen en betalingen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen.
 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijzen op de website. 
 3. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met de Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van djunes prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, is djunes gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven inclusief omzetbelasting.
 5. Djunes verzend na de uitvoering van de Opdracht digitaal een factuur aan Opdrachtgever voor 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding voor de Opdracht. Indien er een waarborgsom betaald is, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen voor het optreden zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
 7. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Djunes heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 8. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan djunes verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan djunes tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
 9. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft het djunes het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel te annuleren
 10. In het geval er meer dan één Opdrachtgever partij bij de Overeenkomst is, is ieder der Opdrachtgevers jegens djunes hoofdelijk gebonden aan de Overeenkomst.
 11. De Opdrachtgever verplicht zich jegens djunes nimmer direct betalingen te verrichten aan de in de Overeenkomst betreffende Artiest.
 12. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op djunes heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan djunes verschuldigde factuur inzake een Opdracht of een deel daarvan.
 13. Djunes behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen.
 

Artikel 8. Annuleringsbepalingen

 1. Djunes is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien en zodra djunes gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door djunes gemaakte kosten in verband met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de Overeenkomst vermelde uitkoopbedrag:
  A. In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 90 dagen voor de productiedatum, minimaal 25% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
  B. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
  C. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 30 dagen en 7 dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
  D. In geval van uitstel of annulering korter dan 7 dagen voor de productiedatum, 100% van dat uitkoopbedrag.
 3. Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart djunes volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
 4. Djunes en/of de Artiest is/zijn bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden het feest waar de Artiest dient op te treden een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of zijn gasten dat djunes en/of de Artiest de Overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien zij van het werkelijke karakter op de hoogte waren geweest. Djunes en/of de Artiest is in geen geval jegens de Opdrachtgever en/of derden gehouden tot vergoeding van schade.

 5.  
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van Zaken, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek, een en ander voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, djunes of Artiest.
 3. Djunes is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en voor zover als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van djunes. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is djunes nimmer aansprakelijk.
 4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van djunes beperkt tot de voor volledige uitvoering van de Opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten vergoeding van djunes.
 5. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient per aangetekende brief aan djunes kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van djunes bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 6. Djunes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht. Opdrachtgever dient de schade in dat geval rechtstreeks op de betreffende derde(n)te verhalen.
 7. Djunes is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en zekeringen.
 8. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van de Artiest zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek tijdens een Opdracht of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen dagwaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de waarde is vastgesteld.
 

Artikel 10. Overmacht

 1. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende Partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor djunes diens verplichtingen uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel onredelijk bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor djunes als overmacht gelden. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  •  mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  •  een dag van nationale rouw;
  •  overheidsmaatregelen;
  •  werkstaking;
  •  natuurrampen;
  •  het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie djunes voor de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens djunes.
 3. Djunes is, met inachtneming van de bepalingen aangaande Meerwerk, in geval van overmacht gerechtigd:
  A. hetzij de Overeenkomst met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, zonder dat djunes hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt;
  B. hetzij, in overleg met de Opdrachtgever, de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum
 4. Het komen te vervallen van de aanleiding tot de Opdracht van de Opdrachtgever, te weinig belangstelling, kaartverkoop of aanmeldingen voor een evenement waar de Opdracht op van toepassing is, slechte weersomstandigheden, ziekte van door de Opdrachtgever buiten djunes om ingehuurde artiest(en), het niet verkrijgen of intrekking van de benodigde vergunningen of ontheffingen etc. vormen geen overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever. Indien djunes haar werkzaamheden op de overeengekomen dag niet kan uitvoeren als gevolg van in dit artikel genoemde of overige omstandigheden waardoor de Opdracht wordt afgelast, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Djunes is alsdan gerechtigd tot invordering van de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
   

Artikel 11. Huur en verhuur

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen djunes en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst inzake een Opdracht waarvan de verhuur van roerende Zaken onderdeel uitmaakt.
 2. Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel verstaan de Zaken genoemd in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
 3. Djunes is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die de Opdrachtgever vóór ingang van de huurperiode aan djunes dient te voldoen.
 4. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal djunes het gehuurde op de locatie van de Opdrachtgever afleveren en het gehuurde na afloop van de gebruiksperiode bij de Opdrachtgever ophalen.
 5. De Opdrachtgever dient het gehuurde direct na ontvangst op gebreken en/of beschadigingen te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de Opdrachtgever zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het gehuurde - aan djunes te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat door de Opdrachtgever te zijn ontvangen.
 6. De Opdrachtgever is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade, ook indien deze schade aan het gehuurde door de door de Opdrachtgever ingeschakelde derden of bezoekers van de Opdracht wordt veroorzaakt, alsmede voor verlies of diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan djunes te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 7. Herstel van schade of defecten aan c.q. vervanging van onderdelen van het gehuurde mag alleen worden uitgevoerd door djunes of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van djunes. Bij vervanging van defecte onderdelen zal de Opdrachtgever deze onderdelen bewaren en aan djunes overhandigen bij terug levering van het gehuurde. Indien de Opdrachtgever deze onderdelen niet bewaart of indien de onderdelen niet defect blijken te zijn, zijn de kosten van vervanging van de onderdelen voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode. De Opdrachtgever zal te allen tijde aan djunes of zijn gevolmachtigde toegang verlenen tot de locatie waar het gehuurde zich bevinden om de beveiliging en de opslag van het gehuurde te inspecteren. Maatregelen die naar het oordeel van djunes nodig zijn om veilige opslag of goede beveiliging te garanderen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. De Opdrachtgever dient het gehuurde gedurende de looptijd van de Overeenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de Opdrachtgever een door djunes te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde, vermeerderd met de kosten van het inhuren van vervangende Zaken of gemiste huuropbrengsten.
 10. Na afloop van de huurperiode dient de Opdrachtgever het gehuurde in de oorspronkelijke emballage en in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, bij djunes af te leveren c.q. aan djunes ter beschikking te stellen.
 11. Djunes zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De Opdrachtgever heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 12. Indien Partijen zijn overeengekomen dat djunes het gehuurde bij de Opdrachtgever aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de Opdrachtgever, eveneens onder de huurperiode begrepen.
 13. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de in de Overeenkomst genoemde periode, is de Opdrachtgever een in redelijkheid door djunes te bepalen vergoeding verschuldigd, waaronder begrepen de kosten van het inhuren van vervangende Zaken of gemiste huuropbrengsten, onverminderd het recht van djunes op volledige schadevergoeding.
 14. Indien de Opdrachtgever het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan djunes, is de Opdrachtgever verplicht alle hierdoor geleden schade van djunes te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van vervangende Zaken en de gederfde winst.
 15. Het gehuurde blijft altijd eigendom van djunes. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde, onderdelen te vervangen of overige wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van djunes. De Opdrachtgever dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
 16. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Opdrachtgever dit onverwijld aan djunes te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van djunes.
 17. Djunes is gerechtigd alle voor rekening van de Opdrachtgever komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de Opdrachtgever ontvangen waarborgsom.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de Overeenkomst tussen djunes en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar djunes op dat moment is gevestigd.
 2. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarde dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Djunes